شناسنامه وانیا
 
نام وانیا
تماس با من
جنسیت زن
سن 33
درباره من اینجا که می آیم همین گوشه کنارها یه جایی برای نشستن پیدا میکنم آرووم میشینم یه گوشه و زل میزنم به سطر سطر این صفحات‘ کلمه به کلمه اش را حفظ‌م اما باز هم می خوانم حافظه ام پر است از این کلمات می نویسم تا پاک نشوند بازی کلمات برایم لذتی صدچندان دارد چه خودم بازی کنم چه بروم جای دیگری با دیگری بازی کنم شما هم بازی کنید امیدوارم لذت ببرید

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها